Woonborg en AH WOON ondertekenen overeenkomst huurbeleid

Geen huurverhoging voor huurders met laag inkomen

Geplaatst op door Onbekende gebruiker


Woonborg neemt een grote stap als het gaat om betaalbaarheid. Dit jaar krijgen de meeste huurders van Woonborg geen huurverhoging. Het betreft de huurders met een bruto huishoudinkomen van € 34.229,- of lager. Dat is meer dan 80% van de huurders van een woning van Woonborg.

Overeenkomst huurbeleid

De uitkomsten van het woonlastenonderzoek 2014 in Drenthe georganiseerd door Woonborg en vijf andere woningcorporaties en de huurdersorganisaties, onderstreepte het probleem van betaalbaarheid van huren. Voor een derde van de huurders bestaat er een risico dat er niet meer dan ‘normaal’ rondgekomen kan worden. De huurprijs bepaalt voor een groot deel de overgebleven financiële ruimte in het maandelijkse budget. Algemene Huurdersvereniging WOON (AH WOON)heeft zich sterk gemaakt voor de betaalbaarheid van wonen en voor geen huurverhoging voor de laagste inkomens.

Huurdersbijeenkomsten in de gemeente Aa en Hunze, Haren, Tynaarlo en Noordenveld met woningen van Woonborg leidden in september tot het presenteren van een rapport over de betaalbaarheid van wonen en de handtekeningen petitie van de huurders.

De Algemene Huurdersvereniging WOON en Woonborg zijn geschrokken van de uitkomsten van beide rapporten en maken zich zorgen om de betaalbaarheid van de woonlasten van huurders.

De afgelopen maanden hebben Woonborg en AH WOON hard gewerkt aan een nieuw betaalbaar huurbeleid voor de komende jaren. Gezamenlijk optrekken werpt vruchten af. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een aantal krachtige afspraken, die in een overeenkomst tussen Woonborg en de AH WOON zijn vastgelegd.

Huurdersbelangenvertegenwoordiging belangrijk

‘De samenwerking met Algemene Huurdersvereniging WOON vinden we zeer waardevol en we willen die blijven onderhouden om samen de betaalbaarheid voor onze huurders hoog op de agenda te houden, ook met de gemeenten waarbinnen wij werken’, zegt Jacob Kielman, directeur bestuurder van Woonborg. ‘Het is prettig om in tijden van verandering samen op te trekken en elkaar scherp te houden’, merkt Jacob Kielman waarderend op. Jelly van den Bosch, voorzitter van de huurdersvereniging vult aan: ‘Het bestuur van de Algemene Huurdersvereniging WOON is content met de uitkomsten van het overleg van de afgelopen maanden zoals deze zijn vastgelegd in de overeenkomst.’ Het huurbeleid is voor de jaren 2015 tot en met 2018 vastgelegd. In deze jaren zal Woonborg de huren gemiddeld met de toepasselijke inflatie verhogen. Voor 2015 maakt Woonborg een uitzondering daar op en wordt de kale huur van de huurders in de laagste inkomensgroep niet verhoogd. ‘We kunnen het overleg met Woonborg typeren als constructief en respectvol naar een ieders standpunten. We begrijpen dat dit een eerste aanzet is richting betaalbaarheid van wonen. Alle kou is hiermee zeker nog niet voor alle huurders uit de lucht’ zegt de voorzitter van AH WOON. ’We zullen nog meer stappen moeten nemen om de woonlasten terug te dringen. Want dat dat hard nodig is, is ons wel duidelijk geworden!’

Toekomstige uitdagingen

In de overeenkomst is ook opgenomen, dat Woonborg de komende drie jaren stapsgewijs het streefhuurbeleid bijstelt waardoor een gunstig effect ontstaat voor de huurprijzen in de komende jaren. Op dit moment ligt de streefhuur voor de woningen van Woonborg op 71% van de wettelijke toegestane huur. ‘De komende drie jaren willen we die streefhuur in stappen terugbrengen naar 59%. Zo willen we 70% van onze woningen voor de laagste inkomens beschikbaar houden. Met de huurdersvereniging hebben we afgesproken dat we jaarlijks kijken of dit financieel haalbaar en verantwoord is. Alleen nu niet te voorziene eventuele wettelijke dan wel andere externe ontwikkelingen, die hiermee strijdig zijn, gelden als ontbindende voorwaarde van de overeenkomst’, zegt Kielman. ‘Maar zoals we er nu tegen aankijken is de uitvoering van de overeenkomst zonder meer mogelijk.’

Download hier Overeenkomst huurbeleid Woonborg en AH WOON