urgentie

In zeer uitzonderlijke situaties kunt u als woningzoekende voorrang krijgen bij het zoeken naar een woning.

Wanneer krijgt u voorrang?

Als u niet zelf uw huisvestingsprobleem kunt oplossen en u buiten uw schuld in de problemen gekomen bent, kunt u een ‘sociale urgentie’ aanvragen. Mogelijk kunt u een ‘sociale indicatie’ krijgen als u:

 • minimaal 18 jaar bent
 • in de laatste 10 jaar minimaal zes jaar in het werkgebied van Woonborg woonde en u dat kunt aantonen
 • dakloos bent of dreigt dakloos te worden
 • kunt aantonen dat u voldoende inspanningen heeft geleverd om een woonruimte te krijgen
 • kunt aantonen dat u over onvoldoende inkomen en/of vermogen beschikt een woning te kopen.

In de onderstaande situaties komt u niet in aanmerking voor een 'sociale indicatie':

 • bij een echtscheiding of verbreking samenwoning waarbij geen sprake is van dagelijkse zorg voor al uw minderjarige kinderen
 • u alleenstaand bent
 • er sprake is van een problematische inwoonsituatie (bijvoorbeeld zwangerschap)
 • u via het reguliere systeem een woning had kunnen bemachtigen maar dit hebt nagelaten, of als u heeft nagelaten uw huidige woning te behouden/op te eisen;
 • u dakloos bent geworden door eigen toedoen
 • uw inkomen of uw vermogen te hoog is
 • u al eens eerder een sociale urgentie heeft gekregen.

Onze werkwijze

Komt u in aanmerking voor sociale urgentie, dan is onze werkwijze als volgt:

1. Intakegesprek
Een van onze medewerkers heeft een gesprek met u. In dat gesprek hoort u of u inderdaad in aanmerking komt voor een sociale indicatie.

2. Aanvraag interne urgentie commissie
Als u in aanmerking komt, wordt uw aanvraag voorgelegd aan de interne urgentiecommissie. De commissie beoordeelt of u definitief wel of niet in aanmerking komt voor een sociale urgentie.

3. Uitslag en puntentoekenning
Wanneer de commissie beoordeelt dat u urgentie krijgt, ontvangt u 48 extra inschrijfpunten voor de duur van een half jaar. De indicatie 'sociale indicatie' geldt voor maximaal een half jaar, vanaf het moment dat de commissie de urgentie heeft toegekend.

4. Reageren na toekenning sociale urgentie
Heeft u sociale urgentie, dan reageert u zoveel mogelijk op (passende) woonruimte die wij aanbieden via de website. U mag één keer een aangeboden woning weigeren. Weigert u voor een tweede keer een woning, dan vervalt de 'sociaie urgentie'.

5. Sociale urgentie vervalt na een half jaar
Na een halfjaar komen de 48 extra inschrijfpunten te vervallen. U kunt een indicatie voor 'sociale urgentie' niet verlengen.

Meer informatie?

Neemt u dan contact met ons op via het contactformulier of per telefoon (0592) 30 36 00.